Všeobecné obchodné podmienky:

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ: Internetový obchod na adrese https://iquiz.krcmavah.sk/ (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný občianskym združením iQuiz Liptov o.z., so sídlom na adrese Borbisova 414/8, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 55391354, bankové spojenie: SK37 8330 0000 0020 0276 1240

Email: rezervacie@krcmavah.sk

Prevádzková doba: Denne od 15:00 do 22:00 hod.

Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu, bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

Podnikateľom je kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

Obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.

Právne vzťahy prevádzkovateľa so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovatela a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

Právne vzťahy prevádzkovateľa s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy


Ponukou služieb sa rozumejú vybrané služby ponúkané prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu. Ponuka služieb má informatívny charakter a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom týchto služieb.

Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie službu, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, a spôsobu platby, kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Uzavretie kúpnej zmluvy


Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám.

Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí prevádzkovateľovi dohodnutú kúpnu cenu v zmysle týchto obchodných podmienok v čase objednávky služby, zmluva sa od začiatku ruší a prevádzkovateľ nadobúda právo voľne disponovať s donou službou.

Spôsob dopravy


Ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania služby určuje prevádzkovateľ. O odoslaní potvrdenia o zakúpení služby sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

Spôsob platby


Prevádzkovateľ akceptuje platby len platobnou kartou cez internet. Pri platbe platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.Ceny ponúkaných služieb sú koncové. Prevádzkovateľ nie je platca DPH.

Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy


Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednané službu za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný službu prevziať a kúpnu cenu uhradiť.

Kupujúci je povinný pri objednávke služby uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú prevádzkovateľom považované za správne.

Prevádzkovateľ nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym špeciálnym kódexom správania sa.Všetky oznámenia prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, budú kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

Dodanie služby

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu službu bezodkladne v termíne podľa objednávky. Ak prevádzkovateľ nedodá službu ani v termíne podľa objednávky, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému služby jej uhradením. Súčasťou objednávky je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie služby (názov a množstvo), kúpna cena a údaje prevádzkovateľa (obchodné meno a sídlo). Prevádzkovateľ zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy službu neprevezme podľa podmienok v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť plnú kúpnu cenu služby.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v čase trvania kúpnej zmluvy odošle prevádzkovateľovi oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje v posledný deň lehoty a to vždy najnskôr do stredy – 12:00, ktorá predchádza objednanému termínu služby. Kontaktujte nás prosím na rezervacie@krcmavah.sk alebo na tel. 0911 444 798, kde Vám poskytneme ďalšie informácie o postupe zmeny termínu prípade vráteniu platby. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy v súlade s platnými podmienkami, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi v prípade nedodržaných podmienok o odstúpení od kúpnej zmluvy alebo podmienok zmeny a/alebo vrátenia/zrušenia objednaných služieb.

Kupujúci berie na vedomie, že prevádzkovateľ nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu, najmä ak objednávateľom je spotrebiteľ, ktorý pri niektorom z predchádzajúcich nákupov podstatným spôsobom porušil svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s prevádzkovateľom porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom a nesplnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z predchádzajúcich zmluvných vzťahov.Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu služby, pokiaľ už bola uhradená.

Ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti služby nie je schopný prevádzkovateľ dodať službu kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je prevádzkovateľ povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti prevádzkovateľ už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Záverečné ustanovenia

Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované prevádzkovateľom v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté.

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava.

Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy.

Prevádzkovateľ odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickej adresy rezervácie@krcmavah.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Zmena a/alebo vrátenie/zrušenie objednávky služby


Pokiaľ ste si objednali službu, ktorá Vám nevyhovuje, neviete sa dostaviť na termín je možné zadarmo termín zmeniť. Zmenu a zrušenie je možné vykonať vždy najnskôr do stredy – 12:00, ktorá predchádza objednanému termínu služby. Kontaktujte nás prosím na rezervacie@krcmavah.sk alebo na tel. 0911 444 798, kde Vám poskytneme ďalšie informácie o postupe zmeny termínu prípade vráteniu platby.

Platba a doručenie


Platbu za vašu objednávku je potrebné uskutočniť priamo pri objednávke prostredníctvom platby kartou. Objednávka bez platby nie je možná a je neplatná.

O odoslaní uhradenej objednávky Vás vždy informujeme e-mailom s číslom objednávky. Objednávka vrátane úhrady je záväzná.

KONTAKT:

044 / 432 44 44 - Krčma Váh
0911 444 798 - Manažér
rezervacie@krcmavah.sk
www.krcmavah.sk

OTVÁRACIE HODINY:

Po - Št 15:00 - 23:00
Pia - So 15:00 - 1:00
Ne - 15:00 - 23:00

ADRESA:

Borbisova 414/8
031 01 Liptovský Mikuláš
N 49.076623, E 19.620163