Reklamačný poriadok:

Úvodné ustanovenia

iQuiz Liptov o.z., so sídlom na adrese Borbisova 414/8, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 55391354 (ďalej len „predávajúci“) týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (§ 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa; ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“), vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa je zverejnený na internetovej stránke iQuiz Liptov o.z. Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zákazníkom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Obchodnými podmienkami iQuiz Liptov o.z. a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.

Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou služby u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi iQuiz Liptov o.z. a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka).

Všeobecné podmienky reklamácie


Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady v iQuiz Liptov o.z.. je zákazník povinnný predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že služba bola kúpená na webovom sídle iQuiz Liptov o.z. a poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu povereným pracovníkom iQuiz Liptov o.z. a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.

Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne užívať ako služba bez vady, má kupujúci právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Zmena a/alebo vrátenie/zrušenie objednávky služby

Pokiaľ ste si objednali službu, ktorá Vám nevyhovuje, neviete sa dostaviť na termín je možné zadarmo termín zmeniť. Zmenu a zrušenie je možné vykonať vždy najnskôr do stredy – 12:00, ktorá predchádza objednanému termínu služby. Kontaktujte nás prosím na rezervacie@krcmavah.sk alebo na tel. 0911 444 798, kde Vám poskytneme ďalšie informácie o postupe zmeny termínu prípade vráteniu platby.

KONTAKT:

044 / 432 44 44 - Krčma Váh
0911 444 798 - Manažér
rezervacie@krcmavah.sk
www.krcmavah.sk

OTVÁRACIE HODINY:

Po - Št 15:00 - 23:00
Pia - So 15:00 - 1:00
Ne - 15:00 - 23:00

ADRESA:

Borbisova 414/8
031 01 Liptovský Mikuláš
N 49.076623, E 19.620163